E.ON VÄRME, HÄNDELÖVERKET, Kraftvärmeanläggning, Oljebrännare

E.ON VÄRME, HÄNDELÖVERKET

Anläggningstyp: P15 Kraftvärmeanläggning, 85 MWv, 40 MW el (Fosil)

Uppdrag: Sänkta driftskostnader genom åtgärda problem och reglering med oljebrännare.

Genomförande: Analys och granskning av funktionsbeskrivning, applikation och logik. Genomgång visade ca 50 åtgärdspunkter i applikation och reglering. Efter upprättning av åtgärdspunkter påbörjades styrning och intrimning med ett väl godkänt resultat. Projektresultat med bränsleminskning från 300-400³/månad till dagens 50-150 m³/månad. I samband med projektet byggdes bottenasksystemet om, vilket också bidrog till minskningen.